Išankstinio apmokėjimo paslaugos LABAS paslaugų teikimo taisyklės

Galioja nuo 2023-01-30

UAB „Bitė Lietuva“ (toliau − „Bitė“) teikia viešųjų elektroninių ryšių paslaugas (toliau − paslaugas) „LABAS“ vartotojui žemiau išdėstytose „LABAS“ paslaugų teikimo taisyklėse (toliau — Taisyklės) numatytomis sąlygomis ir tvarka:

1. Paslaugos teikėjas — UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius, Lietuva. Įmonės kodas 301673440; PVM mokėtojo kodas LT100003983110.

2. Išsami informacija apie visas paslaugas, kuriomis gali pasinaudoti LABAS vartotojas, pateikiama LABAS tinklalapyje adresu www.labas.lt arba paskambinus į LABAS klientų aptarnavimo skyrių.

3. Paslaugų teikimo sutartis tarp Bitės ir kliento laikoma sudaryta nuo SIM kortelės (pakuotės) su LABAS paslauga aktyvavimo momento.

4. Įsigytos, bet neaktyvuotos LABAS kortelės galiojimo laikas ribotas. LABAS kortelė turi būti aktyvuota per laikotarpį, pažymėtą ant pakuotės. Nepradėjus naudotis kortele per nurodytą laiką „Bitė“ pasilieka teisę paslaugų neteikti. Pinigai už tokią pakuotę nėra grąžinami.

5. Jei paslauga neveikia, vartotojas gali kreiptis į LABAS klientų aptarnavimo skyrių telefonu arba į artimiausią „Bitės“ saloną, kur pateikus kortelės įsigijimą liudijantį kvitą kortelė bus pakeista veikiančia.

6. Paslaugos teikiamos ir apmokestinamos pagal kainas ir tarifus, nurodytus LABAS tinklalapyje, jei ant įsigytos LABAS pakuotės nenurodyta kitaip.

7. LABAS kortelės sąskaita galioja 3 mėnesius (90 d.) nuo kortelės aktyvavimo momento arba nuo LABAS kortelės sąskaitos paskutinio papildymo. Sąskaitai esant aktyviai, galima naudotis visomis LABAS paslaugomis: skambinti arba priimti skambučius; siųsti arba gauti SMS, naudotis mobiliuoju internetu ir t. t. LABAS vartotojas įsipareigoja naudotis paslaugomis šiose Taisyklėse ir (arba) LABAS pakuotėje numatyta tvarka. Nepapildžius LABAS sąskaitos, po 3 mėnesių (90 d.) galima skambinti tik nemokamais pagalbos tarnybų numeriais ir tik priimti skambučius ir SMS. Nepapildžius LABAS sąskaitos ilgiau kaip 4 mėnesius (120 d.) – bus taikomas 0,12 Eur/d. numerio palaikymo mokestis, kurį skaičiuosime 60 dienų tol, kol bus pakankamas LABAS sąskaitos likutis ir kol LABAS sąskaita nebus papildyta. Nepasipildžius sąskaitos ir pasibaigus sąskaitos likučiui ar 60 dienų terminui - LABAS numeris bus užblokuotas, taps negaliojantis ir bus panaikintas. Nebegaliojantis LABAS numeris vartotojui neatkuriamas ir pakartotinai nepriskiriamas.

Punkto redakcija nuo 2023-04-04: 7. LABAS kortelės sąskaita galioja 3 mėnesius (90 d.) nuo kortelės aktyvavimo momento arba nuo LABAS kortelės sąskaitos paskutinio papildymo ne mažesne nei 3 € suma. Sąskaitai esant aktyviai, galima naudotis visomis LABAS paslaugomis: skambinti arba priimti skambučius; siųsti arba gauti SMS, naudotis mobiliuoju internetu ir t. t. LABAS vartotojas įsipareigoja naudotis paslaugomis šiose Taisyklėse ir (arba) LABAS pakuotėje numatyta tvarka. Nepapildžius LABAS sąskaitos, po 3 mėnesių (90 d.) galima skambinti tik nemokamais pagalbos tarnybų numeriais ir tik priimti skambučius ir SMS. Nepapildžius LABAS sąskaitos ilgiau kaip 4 mėnesius (120 d.) – bus taikomas 0,12 Eur/d. numerio palaikymo mokestis, kurį skaičiuosime 60 dienų tol, kol bus pakankamas LABAS sąskaitos likutį ir kol sąskaita nebus papildyta ne mažesne nei 3 Eur suma . Nepasipildžius sąskaitos ir pasibaigus sąskaitos likučiui ar 60 dienų terminui - LABAS numeris bus užblokuotas, taps negaliojantis ir bus panaikintas. Nebegaliojantis LABAS numeris LABAS vartotojui neatkuriamas ir pakartotinai nepriskiriamas.

8. Nepriklausomai nuo papildymų dažnio, LABAS sąskaitos galiojimo laikas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai (90 d.) nuo paskutiniojo LABAS sąskaitos papildymo. LABAS numerio galiojimo laikas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai (180 d.) nuo paskutiniojo LABAS sąskaitos papildymo.

Punkto redakcija nuo 2023-04-04: 8. Nepriklausomai nuo papildymų dažnio, sąskaitos galiojimo laikas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai (90 d.), kai pildoma ne mažesne nei 3 € suma skaičiuojant terminą nuo paskutiniojo sąskaitos papildymo. Numerio galiojimo laikas negali būti ilgesnis nei 6 mėn. (180 d.) sąskaitą papildžius 3 € arba didesne suma, terminą skaičiuojant nuo paskutiniojo sąskaitos papildymo.

9. „Bitė“ užtikrina, kad teikiamų paslaugų kokybė atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokioms paslaugoms nustatytus reikalavimus. „Bitė“ neatsako už paslaugų kokybę, jei LABAS vartotojas naudojasi telefono aparatais, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, techniškai nepalaikančiais paslaugų, kurias įsigijo LABAS vartotojas, dėl techninių ar kitų priežasčių (gedimų ir pan.) trukdančiais pasinaudoti vartotojo įsigytomis LABAS paslaugomis, taip pat neteisėtai įsigytais mobiliaisiais telefono aparatais arba su pakeistu identifikacijos kodu. „Bitė“ turi teisę apriboti paslaugų teikimą, jei LABAS vartotojas naudojasi telefono aparatais, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, taip pat jeigu LABAS vartotojo mobilusis telefonas sukelia trikdžius „Bitės“ ryšio tinkle.

10. „Bitė“ turi teisę vienašališkai keisti standartines LABAS paslaugos teikimo sąlygas, papildomai užsakomų ir standartinių paslaugų kainas ir apmokėjimo tvarką, jeigu keičiasi rinkos sąlygos ar rinką reguliuojantys teisės aktai, taip pat kitais objektyviais pagrindais, apie kainų ir (ar) įkainių sumažinimą pranešusi LABAS vartotojams iš anksto, o apie LABAS paslaugos teikimo sąlygų pasikeitimą, standartinių kainų ir (ar) įkainių padidinimą ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki pakeitimo dienos trumpąja žinute (SMS) ir (arba) pateikusi tokią informaciją LABAS tinklapyje www.labas.lt.

11. Jei LABAS vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, jis gali kreiptis į LABAS klientų aptarnavimo skyrių telefonu arba raštu.

12. Išankstinio mokėjimo paslauga LABAS skirta asmeniniam naudojimui, todėl nesąžiningais laikytini visi skambučiai ir trumposios žinutės (SMS), kurių tikslas nėra bendravimas tarp žmonių. Nesąžiningu naudojimusi laikomas ir nepagrįstai didelio SMS ir skambučių srauto siuntimas arba priėmimas, iš esmės neatitinkantis įprasto vidutinio mūsų kliento vartojimo įpročių ir nepanašus į racionalų naudojimąsi paslaugomis asmeninėms reikmėms. „Bitė“, pastebėjusi, kad LABAS vartotojas naudojasi išankstinio mokėjimo paslauga ne pagal paskirtį arba pažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat gavusi kitų klientų nusiskundimų dėl LABAS vartotojo veiksmų, pasilieka teisę apriboti paslaugų tokiam LABAS vartotojui teikimą, taip pat reikalauti padarytų nuostolių atlyginimo. Šis naudojimosi paslaugomis pažeidimas laikomas esminiu. Išsamias LABAS sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisykles rasite čia

13. Jei dėl „Bitė“ kaltės vartotojas negalėjo naudotis LABAS paslaugomis arba jos buvo apmokestintos klaidingai, „Bitė“ įsipareigoja vartotojui suteikti paslaugas, kuriomis jis negalėjo naudotis, pratęsti paslaugų teikimo terminą, o nesant galimybės to padaryti arba klaidingo apmokestinimo atveju − kompensuoti atitinkamą pinigų sumą pervesdama ją į LABAS sąskaitą. Informacija apie LABAS vartotojui suteiktas paslaugas ir vartotojo atliktus sąskaitų papildymus saugoma ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo įvykio datos, todėl pretenzijos dėl suteiktų paslaugų ir atliktų mokėjimų priimamos ne vėliau nei praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio pokalbio, SMS arba paslaugų blokavimo.

14. „Bitė“ neatsako už LABAS vartotojų patirtą žalą, jeigu ne dėl „Bitės“ kaltės LABAS papildymo saugos kodai ir papildymo kvito numeriai buvo atskleisti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims arba jei tretieji asmenys įgijo galimybę naudotis vartotojo LABAS paslaugomis. Vartotojas pats atsakingas už savo telefono aparato ir jo papildymo saugos kodų, prisijungimo prie LABAS paskyros duomenų, papildymo kvito numerių ar kitos LABAS paslaugų informacijos, suteikiančios galimybę naudotis vartotojo turima LABAS paslauga, saugumą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims.

15. Pametus LABAS kortelę ar jai sugedus, artimiausiame „Bitės“ salone kortelės savininkas gali įsigyti jos dublikatą. Užsakytos paslaugos arba akcijos, sąskaitos likutis ir visa pateikta informacija persikelia į naująją kortelę. Kortelės dublikatas išduodamas „Bitės“ nustatyta tvarka. Už dublikato išdavimą gali būti imamas papildomas mokestis.

16. Sumas, kuriomis LABAS vartotojas papildo LABAS sąskaitą, arba sumas, kuriomis papildoma LABAS vartotojo LABAS sąskaita (pvz., kompensacijos, mobiliosios perlaidos papildymai, gauti iš LABAS ir „Bitės“ vartotojų, ir kt.), sukauptą premiją už skambučius, priimtus iš kito Lietuvos tinklo, bei kitas premijas, kurios buvo gautos LABAS ar partnerių vykdomų akcijų metu, galima išnaudoti tik LABAS paslaugoms. Šios sukauptos sumos į grynuosius pinigus nekeičiamos. LABAS vartotojui nustojus naudotis LABAS teikiamomis paslaugomis, įskaitant atvejus, kai LABAS vartotojas perkelia savo numerį į kito operatoriaus tinklą arba keičia apmokėjimo už paslaugas būdą, LABAS sąskaitos likutis LABAS vartotojui grąžinamas per 14 (keturiolika) dienų nuo LABAS vartotojo tinkamai užpildyto ir pasirašyto prašymo pateikimo „Bitei“ dienos. LABAS vartotojas prašymą gali pateikti elektroniniu paštu bendraukime@bite.lt arba atvykus į bet kurį „Bitės“ saloną. Prašymo formą rasite čia. Prašymą teikiant elektroniniu paštu, būtina jį pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

17. „Bitė“ turi teisę anuliuoti sukauptą premiją  tais atvejais, kai LABAS vartotojas piktnaudžiauja naudodamasis ja padidinto tarifo paslaugoms ar kitokiais pasipelnymo  arba komerciniais tikslais. Premija gali būti anuliuota ir tais atvejais, jei ji buvo sukaupta, kai naudojimasis paslaugomis akivaizdžiai nėra susijęs su asmeniniais kliento poreikiais ryšio paslaugoms gauti ir (arba) itin skiriasi nuo vidutinio „Bitė“ išankstinio mokėjimo paslaugų LABAS vartotojo vartojimo įpročių.

18. Vartotojas savo sąskaitoje vienu metu negali turėti daugiau nei 1 000 €, esant didesniam sąskaitos likučiui, sąskaitos papildymas gali būti apribotas.

19. Informacija apie Taisyklių pasikeitimą LABAS vartotojui pateikiama internetiniame tinklalapyje www.labas.lt.

20. LABAS garantuoja sklandų paslaugų teikimą 95 %. Tai reiškia, kad per mėnesį užtikrintai naudotis LABAS paslaugomis galima 95 % viso laiko. Techninės profilaktikos į likusius procentus neįskaičiuojamos. Visi paslaugų teikimo sutrikimai „Bitės“ tinkle šalinami per vieną darbo dieną, kai tik gaunamas pranešimas apie gedimą.

21. LABAS vartotojų asmens duomenis „Bitė“ tvarko paslaugų teikimo tikslu. „Bitė“ teikdama paslaugas LABAS vartotojams gali rinkti ir tvarkyti šių kategorijų asmens duomenis: (1) pagrindinius Jūsų duomenis: LABAS telefono numerį ir (ar) kitus duomenis reikalingus užsakomų paslaugų teikimui ir (ar) administravimui; (2) paslaugų naudojimo duomenis: informaciją apie užsakytas / naudojamas paslaugas, apsisprendimą dėl tiesioginės rinkodaros, LABAS sąskaitos papildymo duomenis ir pan.; (3) srauto ir susijusius duomenis, kurie generuojami automatiškai Jums naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis; (4) komunikacijos dėl LABAS paslaugų naudojimo duomenis. Plačiau apie „Bitės“ klientų duomenų tvarkymo sąlygas ir duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimo tvarką pateikiama „Bitės“ privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti čia. Duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis į „Bitės“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@bite.lt.

22. „Bitė“ turi teisėtą interesą vykdyti savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarą, pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 p.. Todėl, Jūsų naudojamu LABAS telefono numeriu ir (ar) pateiktu el. pašto adresu, gali Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus susijusius su siūlomomis LABAS prekėmis ir (ar) paslaugomis. Nepaisant to, Jūs galite šių pranešimų atsisakyti: paskambinę telefonu 1541; savitarnoje mano.labas.lt; arba sekant „atsisakymo“ instrukcijas gautoje trumpojoje žinutėje (SMS) ar el. laiške.

23. Jei „Bitė“ negali identifikuoti LABAS vartotojo, išsami skambučių ataskaita ir kita su asmens duomenimis susijusi informacija asmeniui nėra teikiama. LABAS vartotojas gali atlikti identifikaciją registruodamasis www.labas.lt.