Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Mes esame sąžiningi su savo klientais, todėl tikimės, kad ir tu būsi sąžiningas su mumis bei kitais LABAS draugais. Tam ir sukūrėme sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisykles.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės – tai bendri reikalavimai visiems LABAS paslaugų naudotojams. Taisyklių nepaisymą laikysime mūsų susitarimo pažeidimu.

Kas laikoma nesąžiningu naudojimusi LABAS paslaugomis?

Viskas paprasta: LABAS skirtas bendrauti su tau svarbiais žmonėmis ir tenkinti kitiems asmeniniams poreikiams.

Nesąžiningu naudojimusi bus laikomi visi skambučiai ir SMS, kurių tikslas nėra bendravimas, taip pat nepagrįstai didelio SMS, skambučių arba mobiliojo interneto srauto siuntimas, priėmimas arba dalijimasis, arba kitoks vartojimas, kuris pagal savo pobūdį, apimtį ar trukmę yra neįprastas tokios paslaugos vartotojams, iš esmės neatitinka įprasto vidutinio mūsų kliento vartojimo įpročių ir yra nepanašus į racionalų naudojimąsi paslaugomis asmeninėms reikmėms.

Būsime geri draugai, jei tu:

 • Prisijungei prie mūsų, nes nori gauti LABAS paslaugas, o ne dėl kitų priežasčių.
 • LABAS SIM kortelę naudosi tik bendrauti su kitais arba naršyti internete savo asmeninėms reikmėms.
 • Naudodamasis LABAS paslaugomis, neteiksi ryšio paslaugų kitiems.
 • LABAS (ar LABAS klientų) sąskaita nesieksi piniginės naudos sau; neperparduosi mūsų paslaugų ar jų dalies kitiems.
 • „Nešiukšlinsi“, t. y. neskambinsi ir nesiųsi nepageidaujamų SMS ir kitaip nepiktnaudžiausi LABAS paslaugomis verslo ar rinkodaros tikslais.
 • Nebandysi pasipelnyti iš LABAS ar kitų operatorių.
 • Naudosies LABAS paslaugomis (ir tuo tikslu suteikta SIM kortele) asmeniškai ir neleisi jomis ar tau suteikta SIM kortele naudotis kitiems be išankstinio LABAS sutikimo, t. y. paslaugos, SIM kortelės ar galinio įrenginio nenaudosi tam, kad perduotum duomenis kitiems vartotojams ar peradresuotum duomenis į kitus įrenginius.
 • Naudodamasis LABAS paslaugomis, nebandysi pasipelnyti iš skirtumo tarp tau taikomo tarifo, tinklų sujungimo mokesčio ir kitų rinkoje galiojančių kainų.
 • Nenaudosi LABAS SIM kortelės įrangoje, kuri Lietuvoje draudžiama, arba įrangoje, kuri pagal pasirinktą planą tokiam įrenginiui nėra skirta, pavyzdžiui, vietoj telefono aparato naudojamas asmeninis kompiuteris, planšetė, maršrutizatorius, modemas ir pan.
 • Nenaudosi LABAS SIM kortelės tau suteikto telefono numerio ar įrangos jokiai neteisėtai veiklai, taip pat susijusiai su piktnaudžiavimu ar sukčiavimu. Privalai užtikrinti, kad tau suteikta SIM kortelė, įranga ar telefono numeris nebūtų naudojami nusikalstamai veiklai vykdyti.

Norime priminti, kad nesilaikydamas sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklių pažeisi mūsų susitarimą. Tokiu atveju pasiliekame teisę nedelsdami (visai ar iš dalies) apriboti tau teikiamas LABAS paslaugas arba pasiūlyti kitą mokėjimo planą.

 • Apie atsisakymą teikti paslaugas arba siūlomą kitą mokėjimo planą pranešime raštu, SMS, elektroniniu paštu arba telefonu.
 • Apribojus tau teikiamas paslaugas ir toliau galėsi skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir kitais nemokamais numeriais.
 • Deja, pastebėję, kad mūsų paslaugomis naudojiesi nesąžiningai, pasiliekame teisę ir ateityje neteikti tau paslaugų.

Keliaujantiems užsienio šalyse taikomos papildomos taisyklės, išvardintos žemiau:

 • Tokioms šalims, kuriose mažmeninės vietinio mobiliojo ryšio kainos yra mažesnės už didmenines tarptinklinio ryšio kainas (tarp tokių šalių yra ir Lietuva), ES numatė išimtį, pagal kurią mobiliojo ryšio operatoriai gali taikyti ES institucijų skaičiavimo metodika nustatytus ir vietinio reguliatoriaus (Lietuvoje – Ryšių reguliavimo tarnybos) patvirtintus tarifus.
 • Užsisakius HEYEU1 planą, paslaugoms galioja sąžiningo naudojimosi taisyklės. Paslaugos teikėjas gali apmokestinti įeinančius skambučius, kai paslaugomis bus naudojamasi neįprastai, nesąžiningai, t. y. ženkliai nukrypstant nuo vidutinio paslaugos naudotojo vartojimo įpročių, kitiems tikslams nei numatyta paslaugų teikimo sąlygose ar kitaip piktnaudžiaujant. Viršijus 160 min. įeinančių skambučių limitą per 37 d. (ar trumpesnį) laikotarpį vartotojo priimamiems skambučiams gali būti taikomas 0,01 Eur/min. mokestis. Užsisakius ar prasitęsus pokalbių planą, šis įeinančių minučių limitas skaičiuojamas iš naujo. Kiek įeinančių minučių nuo plano užsakymo jau prakalbėjai, sužinosi paskambinęs LABAS klientų aptarnavimo telefonu.
 • Nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinis ryšys. Plano suteikiamus GB galėsi naudoti keliaudami ES/EEE šalyse plane aprašytomis sąlygomis ir tarifais, jei nuolat gyveni Lietuvoje arba turi pastovių ryšių su Lietuva, susijusių su dažnu ir ilgalaikiu buvimu Lietuvos teritorijoje. Siekdami užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar neįprastam naudojimuisi paslaugomis, nesusijusiam su periodiniu keliavimu, galime tavęs prašyti pateikti įrodymus, jog gyveni ar turi pastovių ryšių su Lietuva. Tau nepateikus tinkamo įrodymo, naudojimasis mobilaus interneto duomenimis keliaujant ES/EEE šalyse bus apmokestintas didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis čia.
 • Naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis apimtis ir buvimo kitose ES/EEE šalyse trukmė. Tuo atveju, jei per 4 mėnesių laikotarpį, atsižvelgdami į tvarkomus srauto duomenis, pastebėsime, kad (i) mobilių interneto duomenų išnaudoji daugiau ES/EEE šalyse nei Lietuvoje, ir tuo pačiu (ii) ES/EEE šalyse praleidi daugiau laiko nei Lietuvoje, tolesnis naudojimasis duomenimis ES/EEE šalyse nuo įspėjimo dienos bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis čia, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeis. Tokiu būdu apmokestinimas gali būti taikomas, jei i) SIM kortele Lietuvoje nesinaudojama ilgą laiką ir tai susiję su tuo, jog ji naudojama daugiausiai arba išimtinai keliaujant ES/EEE šalyse, arba (ii) tas pats asmuo turi ne vieną abonentą ir tarptinklinio ryšio paslaugoms naudoja keletą SIM kortelių. Dienos, kai abonentas buvo prisijungęs prie mobiliojo ryšio tinklo Lietuvoje yra priskiriamos buvimo Lietuvoje laikui. Dienos, kuriomis nebuvo prisijungta prie jokio tinklo (pvz. įrenginys buvo išjungtas), nevertinamos skaičiuojant buvimo Lietuvoje ir kitose ES/EEE šalyse trukmę. Naudojimasis paslaugomis ar buvimas ne ES/EEE šalyse yra prilyginamas naudojimuisi paslaugomis ar buvimui Lietuvoje.
 • Organizuotas perpardavimas. Nustačius, kad SIM kortelė yra organizuotai perparduota asmenims, negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems kito pastovaus ryšio su Lietuva, galime nedelsiant imtis priemonių, pvz., apriboti naudojimąsi paslaugomis ar apmokestinti ES/EEE šalyse naudojamas paslaugas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis čia.

Jei pametei ar kitaip praradai SIM kortelę, nedelsdamas pranešk mums klientų aptarnavimo telefono numeriu 1501 (0,10 €/min.). Tik taip galėsime užkirsti kelią nesąžiningam ir neteisėtam SIM kortelės panaudojimui.