Privatumo politika

UAB „Bitė Lietuva“ (įm. kodas 110688998; buveinės adresas: Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius) (toliau – BITĖ; Mes) yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Mes itin vertiname ir saugome savo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame informaciją apie Mūsų prekės ženklų interneto svetainėse taikomus asmens duomenų tvarkymo principus bei jūsų asmens duomenų apsaugos užtikrinimą. Šioje Politikoje galite susipažinti su jums aktualia informacija apie jūsų asmens duomenų apsaugą, turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus.

Šios Politikos tikslas yra informuoti jus apie BITĖS ir (ar) jos administruojamų prekės ženklų atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines duomenų apsaugos nuostatas, skirtas užtikrinti jūsų privatumą. Atkreipiame dėmesį, jog ši Politika nėra taikoma, kai naršote kitose interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per BITĖS tinklą, todėl, jei naršote kitose svetainėse, rekomenduojame susipažinti su tų svetainių privatumo politika.

Tvarkydami asmens duomenis Mes vadovaujamės Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su jumis, kai jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.

BITĖ, tvarkydama jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Visą detalią informaciją, kaip BITĖ tvarko jūsų duomenis, galėsite rasti čia.

Jūs esate atsakingas už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl, pasikeitus jūsų asmens duomenims, kurie yra būtini pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti, jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti BITĘ.

Pažymime, kad pateikdami savo asmens duomenis prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už BITĖS ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius, galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

Suprantame, kad pateikdami mums savo asmens duomenis tikitės, jog jie bus tvarkomi tik teisėtais, skaidriais ir sąžiningais būdais bei bus apsaugoti tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis saugumo priemonėmis. Todėl, nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, atsižvelgiame į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis, bei pagal tai nustatome ir įgyvendiname tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, užtikrinančias fizinę asmens duomenų̨ apsaugą, ribodami prieigos prie asmens duomenų̨ teises, tam tikrais atvejais užšifruodami asmens duomenis, užtikrindami kompiuterių tinklo apsaugą, asmeninių prietaisų apsaugą, darydami atsargines duomenų̨ kopijas ir taikydami kitas apsaugos priemones, kuriomis apsaugomi jūsų̨ tvarkomi asmens duomenys nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Tvarkant jūsų̨ asmens duomenis, prieiga prie asmens duomenų̨ yra suteikiama tik BITĖS ir BITĖS partnerių įgaliotiems darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga pavestoms darbinėms funkcijoms atlikti bei kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ar kitų teisės aktuose ir (ar) vidinės BITĖS taisyklėse numatytų techninių bei organizacinių asmens duomenų̨ tvarkymo reikalavimų.

Papildomai nurodome, kad tam tikrais atvejais BITĖS pasitelkiami duomenų tvarkytojai (pvz., IT paslaugos, rinkodaros (turinio) paslaugos ir pan.) gali būti įsisteigę ne tik Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės narės šalyje, tačiau ir už jos ribų, todėl jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas ir trečiojoje valstybėje. Nepaisant to, pažymime, kad jūsų duomenys bus perduodami tik teisės aktų nustatyta tvarka, taikant tinkamas apsaugos priemones (t. y. pasirašant asmens duomenų tvarkymo / teikimo sutartis), todėl jums bus suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.

Jūs turite šias duomenų subjektų teises:

 • prašyti susipažinti su BITĖJE tvarkomais savo asmens duomenimis bei gauti šių duomenų kopiją;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo BITĖJE veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • prašyti ištrinti neteisėtai, nesąžiningai tvarkomus ar perteklinius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu BITĖJE, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti BITĖS arba trečiosios šalies teisėtų interesų, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, kai jūsų asmens duomenys BITĖJE tvarkomi sutikimo pagrindu (pvz., tiesioginės rinkodaros, personalo atrankos ar kitais tikslais). Tačiau svarbu paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui, vykdytam iki sutikimo atšaukimo momento;
 • prašyti gauti savo asmens duomenis (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu) ir (ar) juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma („teisė į duomenų perkeliamumą“);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt) dėl BITĖS veiksmų ir (ar) neveikimo tvarkant jūsų asmens duomenis.

   

BITĖ netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti jums didelį poveikį. Tačiau, atsižvelgiant į jūsų naršymo ir (ar) prekių, paslaugų užsakymo istoriją, jūs galite būti priskirti atitinkamai kategorijai, pagal kurią Mes galėsime pateikti jums aktualiausią informaciją (pvz., naujienlaiškius, individualius pasiūlymus, specialias nuolaidas ir pan.).

Norėdami įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, kreipkitės į BITĖS duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu: duomenu.apsauga@bite.lt. Dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taip pat galite kreiptis ir kitais būdais (pvz., pateikdami rašytinį prašymą tiesiogiai BITĖS darbuotojams; prašymą siunčiant registruotu paštu ar per atstovą BITĖS buveinės adresu). Pavyzdinę prašymo formą galite parsisiųsti čia.

Pažymime, kad norint įgyvendinti savo duomenų subjektų teises jūs turite patvirtinti savo tapatybę vienu iš toliau nurodytų būdų: (1) pateikiant prašymą BITĖS darbuotojui, kartu pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; (2) pateikiant prašymą elektroniniu būdu (el. paštu: duomenu.apsauga@bite.lt), prašymą patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratęsimą būsite papildomai informuojami per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų ir (ar) norėtumėte išreikšti savo nepasitenkinimą, nusiskundimus BITĖS privatumo nuostatomis, maloniai prašome kreiptis į BITĘ bet kuriuo jums patogiu būdu: (1) raštu – el. paštu: duomenu.apsauga@bite.lt; bendraukime@bite.lt ir (ar) buveinės adresu: Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius; (2) telefonu +370 699 23 230 (skambučio kaina pagal mokėjimo plano tarifus) ir (ar) atvykus į bet kurį BITĖS saloną.

BITEI atnaujinus šią Politiką, apie esminius pakeitimus jus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.bite.lt ir (ar) pateikdami jums šią informaciją tiesiogiai. Nepaisant to, norėdami būti tikri dėl aktualios Politikos redakcijos bei duomenų apsaugos nuostatų, turėtumėte retkarčiais savarankiškai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia svetinėje publikuojama Politikos versija.

Atnaujinta: 2023-02-01